Duidelijkheid over tracé N18

Geplaatst op 14 oktober 2009, om 13:31 uur

VARSSEVELD – De N18 wordt om de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo geleid. Daarnaast wordt de maximum snelheid tussen Groenlo en Enschede verhoogd naar 100 km/h.

Op het gedeelte Varsseveld -Groenlo blijft de maximum snelheid van 80 km/h gehandhaafd en komt een aantal maatregelen op het huidige tracé om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Dat is de kern van het standpunt dat de ministers Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en Cramer (Ruimte en Milieu) hebben ingenomen op de aanpassing van de N18. Door de aanpassingen verbetert de verkeersveiligheid op deze verkeersader. Ook de leefbaarheid langs de N18 wordt vergroot doordat de kernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo worden ontzien. Het standpunt sluit zo veel mogelijk aan op het bestaande tracé, waardoor het landschap in de omgeving zo veel mogelijk wordt ontzien. “Met een hogere snelheid en een omleiding om stedelijke kernen heen krijgt de N18 nu de vorm die het al jaren verdient. Het is een essentiële verbinding in het Oosten van het land die de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de lokale economie ten goede komt. Die knoop hakken we nu door”, aldus minister Eurlings over het standpunt.

In de Trajectnota/MER zijn 10 alternatieven uitgewerkt voor de toekomst van de N18. Deze zijn onderzocht op verschillende effecten voor verkeersveiligheid, natuur, economischeontwikkeling, etc. Uit de Trajectnota/MER volgt dat alle alternatieven aan de doelstelling voldoen betreffende veiligheid en leefbaarheid. Daarnaast leiden alle alternatieven tot een verbeterde bereikbaarheid van de N18 en, behalve het alternatief Varsseveld-Enschede 2×2, tot een geringe regionale economische ontwikkeling. Uit de vergelijking bleek ook dat een volledige aanleg van een 2×2 autoweg tussen Varsseveld en Enschede niet noodzakelijk is.

Met het standpunt is de eerste stap gezet naar de verhoogde ambitie uit de Mobiliteitsaanpak door vijf N-wegen in te zetten bij het robuuster maken van het wegennet. Opgewaardeerde N-wegen kunnen dan als terugvaloptie dienen voor het hoofdwegennet. De N18 wordt meegenomen in de Nationale markt- en capaciteitsanalyse ( die in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) wordt uitgevoerd. Hieruit zal dan de nut/noodzaak voor een mogelijke verdere uitbouw van de N18 moeten blijken en helder worden of deze overeenkomt met de ambitie van de regio.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Gelderland, de Provincie Overijssel, de Regio Twente en de gemeenten werken samen aan de toekomst van de N18. De volgende stap is nu het uitwerken van dit alternatief in het Ontwerp-Tracébesluit. Bewoners en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken. Vooral waar het gaat om de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving. Een definitief Tracébesluit wordt verwacht in 2011, waarna de uitvoering kan starten. De weg wordt in 2016 opgeleverd.